top of page
pl

'Zanim podejmiesz się leczenia kogoś, powinieneś najpierw go zapytać, czy jest gotów pozostawić za sobą wszystko to, co sprawiło, że zachorował'. Hipokrates

Misją i pasją jest dla mnie głębokie poczucie wewnętrznej relacji ze zdrowiem, równowagą i dobrym samopoczuciem.

Idea dochodzenia do Źródła i pracy z organizmem na poziomie wielowymiarowym

Zainicjowane samoleczenie - by organizm aktywował swoje własne zasoby naprawcze, których niedobór doprowadził wcześniej do choroby

Współdziałanie nastawione na świadomość i relacje - ponieważ właściwe rozumienie procesów zachodzących w ciele, umożliwia ich  świadome prowadzenie w kierunku równowagi.

uk

'Before you undertake to treat someone, you should first ask them if they are ready to leave behind everything that made them fall ill.' - Hippocrates

My mission and passion are to cultivate a deep sense of inner connection with health, balance, and well-being.

The idea is to reach the source and engage with the organism on a multidimensional level;

Initiating self-healing - allowing the body to activate its repair resources;

Cooperation is focused on awareness and relationships because a proper understanding of the processes occurring in the body enables the conscious management towards health.

Moja misja / My mission

pl

Wszystko czego potrzebujesz - masz w sobie!                   Everything you need, you already have within yourself!

uk
pl

Doktor Aurela Daktera, Natural Physician (BSNM UK)), Kliniczny Irydolog, Specjalista Klawiterapii, Certyfikowany Praktyk Medycyny Funkcjonalnej (Functional Medicine University), absolwentka British School of Natural Medicine UK.

Od 2016 roku poświęca się praktyce medycyny funkcjonalnej i irydologii, zdobywając doświadczenie w pracy z ludźmi oraz obserwując dysfunkcje w ciele poprzez analizę tęczówki, łącząc ją z oceną wyników badań laboratoryjnych i wywiadów. Inspiracją do rozpoczęcia programu doktorskiego z irydologii w 2021 roku były jej własne doświadczenia, które ukończyła w 2024 roku, zdobywając tytuł doktora nauk medycznych.

Jest otwarta na nowe wyzwania i ciągle się dokształca, aby skuteczniej pomagać tym, którzy potrzebują odzyskać zdrowie.

Jej całkowite zaangażowanie w holistyczną pracę z ludźmi polega na badaniu przyczyn dolegliwości, odwracaniu patologicznych procesów, usuwaniu toksyn oraz stymulowaniu potencjałów organizmu do zdrowienia.

W jej dziedzinie działalności znajdują się medycyna funkcjonalna, irydologia, klawiterapia, psychosomatyka, hipnoterapia i formy miękkiej regresji, medycyna informacyjna, działalność szkoleniowa… oraz wiele innych.

Współpracuje z osobami otwartymi na metody naturalne i samodoskonalenie, a także z tymi, którzy nie boją się podjąć wyzwania zmiany drogi życiowej na lepszą.

Jest pasjonatką wędrówek górskich, czytania przygodowych książek o Syberii, miłośniczką lodowatych kąpieli i wielbicielką kontaktu z Naturą.

 

​ Kwalifikacje:

 • Międzynarodowa Akademia Homeopatii Klasycznej - w trakcie - 2024.....

 • Homeopatia – podstawy, nowotwory, miazmy, wzorce – A. Fadiev 2024

 • Nowa medycyna i odczyt ognisk Hamera w tomografii komputerowej tkanki mózgowej – Alexandr Fadiev – 2024

 • Protokół Simpsona – 2023

 • Hipnoza i Hipnoterapia Regresyjna PAH – 2022

 • Teoria Prawa Najwyższego THL – październik 2022 – marzec 2023

 • Iridology International - Studia Doktoranckie - 2021 -2024

 • MUDr. Detoksykacja Josefa Jonasa – 2021

 • Uniwersytet Medycyny Funkcjonalnej FMU - 2020 - 2022

 • Vedica – Psychobiologia – 2020

 • Dietetyka zaburzeń płodności – 2020

 • Dietetyka i Dietoterapia Poziom I i II - 2020

 • Hirudoterapia IMH - 2020

 • Elizabeth Heck - Zielarstwo

 • Zielarz - Zielarz według Medycyny Chińskiej - 2019 - 2020

 • Ferdynand Barbasiewicz - Klawiterapia - 2019

 • British School of Natural Medicine – Lekarz Naturalny – 2015-2018

 • Dr Berg – Trener Diety Keto – 2018

 • BaBYS Londyn - Trener Personalny - 2015-2016

 • Akademia Zdrowia i Nauki - Żywienie i Sport - 2015

 • Instytut Medycyny Naturalnej dr Andrzeja Rakowskiego – 2011-2013

 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – 2005 – 2010

uk

Natural Physician (BSNM), clinical iridologist (PhD), clavitherapy specialist, certified Functional Medicine specialist (Functional Medicine University), and graduate of the British School of Natural Medicine in the UK.

Since 2016, she has been involved in functional medicine and iridology, gaining experience in working with people and accurately assessing dysfunctions in the body through iris analysis combined with laboratory test evaluation and interviews. Inspired by her experiences, she embarked on a doctoral program in iridology in 2021, which she completed in 2024, thereby earning the title of Doctor of Medical Sciences.

Open to new challenges - constantly upgrading my knowledge to assist those in need of restoring their health.

Completely dedicated to holistic work with people: I work on understanding the causes of ailments, reversing pathological processes, removing toxins, and stimulating the body's potentials for healing.

In the spectrum of actions, there are: functional medicine, iridology, key therapy, psychosomatics, hypnotherapy and forms of soft regression, informational medicine, training activities ... and many others.

I work with individuals open to natural methods and self-improvement and those unafraid to change their life path for the better.

I am a passionate mountain explorer, crazy reader of adventurous books about Siberia and an enthusiast of icy cold baths.

Qualifications:

 • International Academy of Classical Homeopathy - in progress - 2024 .....

 • Homeopathy  - fundamentals, cancer, miasms, patterns - A. Fadiev 2024

 • New medicine & reading of Hamer's foci in CT scan of the brain tissue  - Alexandr Fadiev - 2024

 • Simpson Protocol - 2023

 • Hypnosis and Regression Hypnotherapy PAH - 2022

 • Theory of the Highest Law THL - Oct 2022 - Mar 2023

 • Iridology International - Doctoral PhD Studies - 2021 -2024

 • MUDr. Josef Jonas Detoxification - 2021

 • Functional Medicine University FMU - 2020 - 2022

 • Vedica - Psychobiology - 2020

 • Dietetics of fertility disorders - 2020

 • Dietetics and Dietotherapy Level I and II - 2020

 • IMH Hirudotherapy - 2020

 • Elizabeth Heck - Herbalism

 • Herbalist - Herbalist according to Chinese Medicine - 2019 - 2020

 • Ferdynand Barbasiewicz - Clavitherapy - 2019

 • British School of Natural Medicine - Natural Physician - 2015-2018

 • Dr. Berg - Keto Diet Coach - 2018

 • BaBYS London - Personal Trainer - 2015-2016

 • Health and Science Academy - Nutrition and Sports - 2015

 • Institute of Natural Medicine by Dr. Andrzej Rakowski - 2011-2013

 • Poznań University of Medical Sciences - 2005 - 2010

About me

O mnie   / About me

Kwalifikacje / Qualifications

Czym się zajmuję? / What I do?

NE93.jpg

Psychosomatyka     / Psychosomatic

pl
uk

Sesje adresują podświadomość, której działania wpływają na nas w ponad 90 % oraz nadświadomość, która zamyka temat pracy ze sobą i stanowi naszą intuicję i drogę życiową.

 • Przekaz transgeneracyjny - choroby onkologiczne, przewleke ciężkie, genetyczne

 • Praca 5 fazowa LINK

1- regresja do okresu dzieciństwa; 2- wybaczanie 'innym' i sobie; 3 - integracja części; 4-regresja wcieleniowa; 5 i 6 - sesje w stanie głębokim (praca z nadświadomością) w stanie fal Delta (Simpson Protocol)

Sessions address the subconscious, whose actions influence us in over 90%, and the superconscious mind, which closes the topic of working with ourselves, constitutes our intuition and life path. ​​

Pic.png
pl

Odczyt skanów TK mózgu 
-  (ogniska Hamera DHS)        
 

 Reading of the CT scans of  the brain - DHS

uk
 • Wymagania dotyczące badania Wymagania CT/TK:

 • Konieczność wykonania tomografii komputerowej mózgu (NIE kości czaszki); musi być wykonana w odstępach co 1mm i rekonstrukcji po 1 mm.

 • Całe badanie powinno być zapisane w formacie DICOM.

 • Wyniki będą zależne od aktualności badania.

Ocena obecnoci ognisk Hamera w kontekcie  konfliktów psychosomatycznych, jest istotna szczególnie w  kontekcie chorób onkologicznych i chorób ciézkich - szczególnie bez okrelonej diagnozy + choró psychicznyh.

 • Examination Requirements CT/CT Requirements:

 • Need to perform a CT scan of the brain (NOT of the skull); must be performed at 1mm intervals and reconstruction at 1 mm intervals.

 • The entire study should be saved in DICOM format.

 • The results will depend on the validity of the study.

Assessment of the presence of Hamer's foci in the context of psychosomatic conflicts is important, especially in the context of oncological diseases and serious diseases - especially without a specific diagnosis + mental illness.

NEW00102.jpg

Irydologia kliniczna  / Clinical Iridology

pl
uk
 • Oko to jedyna reprezentacja układu nerwowego,  która ma bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym - siatkówka, tęczówka.

 • Za pomocą mapy ciała na tęczówce, twardówce, brzegu źrenicznym - możliwa jest analiza stan organów, ich potencjalne zaburzenia i obranie terapii wspomagających siły witalne do zdrowia.

 

 • The eye is the only representation of the nervous system that has direct contact with the external world - the retina, and iris.

 • By using a body map of the iris, sclera, and pupillary border, it is possible to analyze the condition of organs, and potential disorders, and choose therapies that support the vital forces for health.

NEW09898.jpg
pl

Klawiterapia / Clavitherpy

uk
 • Klawiterapia to aktywowanie przewodnictwa nerwowego poprzez punktową stymulację skóry za pomocą klawików.

 • Podczas zabiegu uciskane są punkty na meridianach w określonej sekwencji, jak  również punty poza meridianami, punkty na uchu, a także dłoń, czaszka, słupy boczne rdzenia kręgowego  oraz tzw. nowe punkty - według obserwacji autora metody dr Ferdynanda Barbasiewicza. 

 

 • Claviterapy is the activation of nervous conduction through point stimulation of the skin using small clavicles.

 • During the procedure, points on meridians are pressed in a specific sequence, as well as points outside the meridians, points on the ear, as well as the hand, skull, lateral columns of the spinal cord, and so-called new points - according to the observations of the author of the method PhD Ferdynand Barbasiewicz.

3641

Detoksykacja Josef Jonas / Detoxificaton Josef Jonas

pl
uk
 • Metoda Detoksykacji i Aktywacji Układu Odpornościowego to stopniowy proces skutecznego oczyszczania organizmu człowieka na poziomie komórkowym.

 • Proces ten polega na stosowaniu określonych suplementów informacyjnych.

 • Umożliwia to organizmowi eliminację toksyn z narządów, tkanek i komórek za pomocą własnego układu odpornościowego, promując w ten sposób ich normalne funkcjonowanie.

 • The Detoxification and Immune System Activation Method is a gradual process of effectively cleansing the human body at the cellular level.

 • This process involves the use of specific informational supplements.

 • This allows the body to eliminate toxins from organs, tissues, and cells using its immune system, promoting their normal functioning.

NEW099294.jpg

Medycyna funkcjonalna   /  Functional medicine

pl
uk
 • Medycyna funkcjonalna dąży do zidentyfikowania i wyeliminowania pierwotnych przyczyn choroby i postrzega ciało jako jeden zintegrowany system, a nie podzielony według specjalizacji medycznych zbiór narządów.

 • Medycyna funkcjonalna także obejmuje funkcjonalą interpretacje badań laboratoryjnych i suplementację LINK

 • Functional medicine seeks to identify and eliminate the root causes of disease and views the body as one integrated system rather than a collection of organs divided by medical specialization.

 • Functional medicine also includes functional interpretations of labo tests and supplementation LINK

More....
pl

Blog & Webinary, szkolenia online                                      Blog & Webinars, Online coursess (in polish ONLY)

                                Edukacja Online                                                                                        Blog

uk
education
blog
Studium przypadku
pl

Niektóre przypadki oceny irydologicznej i pracy w formie klawiterapii, detoksykacji itp

1. Stwardnienie rozsiane - postać rzutowo-remisyjna - klawiterapia

Informacje upublicznione za pozwoleniem osoby, której sytuacja dotyczy

- kobieta 35lat - długa, żmudna praca, pełne 14 dni stymulacji - 70h pracy

Pracowałyśmy każdego dnia po 4-5h.

Ciało w dużym napięciu, z czasem oswajało się z terapią.

Punkty książkowo reagowały na stymulację wyciszając się jeden za drugim i dając reakcje w ciele postaci potów, uspokojenia, ale też okazjonalnego bólu w aktywnych strefach w ciele.

Po tygodniu reakcja w postaci silnego łupieżu, bardzo powiększonych węzłów chłonnych szyjnych, silnej opryszczki i kilku dodatkowych bardzo istotnych objawów związanych z aktywacją układu wegetatywnego i wydzielniczego.

Na plecach obecna linia przerzutowa.

2 tygodnie po zakończeniu stymulacji - rezonans głowy z kontrastem - wykazał brak aktywnych zmian zapalnych oraz nowych ognisk degeneracyjnych w porównaniu z wcześniejszym aktywnym radiologicznie obrazem (zdjęcie poniżej).

Wdzięczna jestem za takie doświadczenie:)

uk

​Some cases of iridological assessment and work in the form of clavitherapy, detoxification, etc.

 1. Multiple Sclerosis - relapsing-remitting form - clavitherapy

Information shared with permission from the individual involved

 • 35-year-old woman - long, painstaking work, a full 14 days of stimulation - 75 hours of work. We worked every day for 4-5 hours.

The body was under significant tension, gradually adapting to the therapy.

The points consistently responded to stimulation, calming down one after another and eliciting reactions in the form of sweating, relaxation, but also occasional pain in active areas of the body.

After a week, there was a strong reaction in the form of severe dandruff, greatly enlarged cervical lymph nodes, a strong herpes outbreak, and several other significant symptoms related to the activation of the autonomic and secretory systems.

A metastatic line was present on the back.

2 weeks after the end of stimulation - a contrast head resonance showed no active inflammatory changes and no new degenerative plaques compared to the previous radiologically active image (photo below).

 

I am grateful for such an experience :)

Studium przypadku / Case study
pl

Opinie o mnie /         Testimonials

uk
Opinie o mnie
KOntakt

Aurela Daktera

Stocksbridge

Sheffield UK

S36

info@aureladaktera.com

​​

Tel. +44 777 611 99 75

tel
 • Facebook
 • Instagram
bottom of page