top of page

Moja misja / My mission

pl

'Zanim podejmiesz się leczenia kogoś, powinieneś najpierw go zapytać, czy jest gotów pozostawić za sobą wszystko to, co sprawiło, że zachorował'. Hipokrates

Misją i pasją jest dla mnie głębokie poczucie wewnętrznej relacji ze zdrowiem, równowagą i dobrym samopoczuciem.

Idea dochodzenia do Źródła i pracy z organizmem na poziomie wielowymiarowym

Zainicjowane samoleczenie - by organizm aktywował swoje własne zasoby naprawcze, których niedobór doprowadził wcześniej do choroby

Współdziałanie nastawione na świadomość i relacje - ponieważ właściwe rozumienie procesów zachodzących w ciele, umożliwia ich  świadome prowadzenie w kierunku równowagi.

uk

'Before you undertake to treat someone, you should first ask them if they are ready to leave behind everything that made them fall ill.' - Hippocrates

My mission and passion are to cultivate a deep sense of inner connection with health, balance, and well-being.

The idea is to reach the source and engage with the organism on a multidimensional level; Initiating self-healing - allowing the body to activate its repair resources;

Cooperation is focused on awareness and relationships because a proper understanding of the processes occurring in the body enables the conscious management towards health.

pl

Wszystko czego potrzebujesz - masz w sobie!          Everything you need, you already have within yourself!

uk
O mnie
pl

Natural Physician, irydolog (w trakcie realizacji programu doktorskiego z irydologii), specjalista klawiterapii, certyfikowany specjalista medycyny funkcjonalnej (Functional Medicine University), absolwentka British School of Natural Medicine UK.

 

Od 2016 roku zajmowała się medycyną naturalną i irydologią zbierając doświadczenie pracy z ludźmi i trafnie diagnozując dysfunkcje w ciele poprzez analizę tęczówki.

Otwarta na nowe wyzwania - ciągle się dokształca by skuteczniej pomagać potrzebującym w przywracaniu zdrowia.

Całkowicie zadedykowana holistycznej pracy z człowiekiem: pracuje nad zrozumieniem przyczyn dolegliwości, zmianą destruktywnych nawyków żywieniowych, uzupełnieniem niedoborów substancji odżywczych oraz stymulacją potencjałów organizmu do zdrowienia.

W spektrum działań znajdują się: medycyna funkcjonalna, irydologia, klawiterapia, analiza badań laboratoryjnych, terapia odżywianiem, suplementacja, ziołolecznictwo, psychobiologia, działalność szkoleniowa ...i wiele innych.

Współpracuje z osobami otwartymi na metody naturalne i pracę nad sobą oraz tymi, którzy nie boją się podjąć wyzwania zmiany drogi w życiu, na lepszą.

Pasjonatka wypraw górskich, książek przygodowych o Syberii, lodowatych kąpieli i kontaktu z Naturą.

    Kwalifikacje

 • Nowa medycyna z odczytem ognisk Hamera na tomografii komputerowej mózgu - Alexandr Fadiev - 2024

 • Protokół Simpsona - 2023

 • Hipnoza i Hipnoterapia regresyjna PAH -  2023

 • Teoria najwyższego prawa THL / praca z psychiką - X 2022 - III 2023

 • Iridology International - Studia doktoranckie - 2021 - 2024

 • MUDr. Josef Jonas Detoksykacja - 2021

 • Uniwersytet Medycyny Funkcjonalnej FMU - 2020 - 2022

 • Vedica - Psychobiologia - 2020

 • Dietetyka zaburzeń płodności - 2020

 • Dietetyka i dietoterapia poziom I i II - 2020

 • IMH Hirudoterapia - 2020

 • Elizabeth Heck - Ziołolecznictwo

 • Zielarz - Fitoterapeuta wg Medycyny Chińskiej - 2019 - 2020

 • Ferdynand Barbasiewicz - Klawiterapia - 2019

 • British School of Natural Medicine - Natural Physician - 2015-2018

 • dr Berg - Coach diety keto - 2018

 • BBYS Londyn - Trener personalny - 2015- 2016

 • Health and Science Academy - Odżywianie i sport - 2015

 • Instytut Medycyny Naturalnej dr'a Andrzeja Rakowskiego - 2011-2013

 • Uniwersytet Medyczny Poznań - 2005 - 2010

uk

Natural Physician, iridologist (currently pursuing a doctoral program in iridology), clavitherapy specialist, certified Functional Medicine specialist (Functional Medicine University), and graduate of the British School of Natural Medicine in the UK.

Since 2016, I have been involved in natural medicine and iridology, gaining experience working with people and accurately assessing dysfunctions in the body through iris analysis, clavithrapy, and toxin loads.

Open to new challenges - constantly upgrading my knowledge to assist those in need of restoring their health.

Completely dedicated to holistic work with individuals: working on understanding the causes of ailments, changing destructive dietary habits, addressing nutritional deficiencies, and stimulating the body potential for healing.

I do functional medicine, iridology, clavitherapy, analysis of lab tests, detoxification, nutritional therapy, supplementation, hypnotherapy, herbal medicine, psychobiology and much more.

I work with individuals open to natural methods and self-improvement and those unafraid to change their life path for the better.

I am a passionate mountain explorer, crazy reader of adventurous books about Siberia and an enthusiast of icy cold baths.

Qualifications:

 • New medicine & reading of Hamer's foci in CT scan of the brain tissue  - Alexandr Fadiev - 2024

 • Simpson Protocol - 2023

 • Hypnosis and Regression Hypnotherapy PAH - 2022

 • Theory of the Highest Law THL - Oct 2022 - Mar 2023

 • Iridology International - Doctoral PhD Studies - 2021 -2024

 • MUDr. Josef Jonas Detoxification - 2021

 • Functional Medicine University FMU - 2020 - 2022

 • Vedica - Psychobiology - 2020

 • Dietetics of fertility disorders - 2020

 • Dietetics and Dietotherapy Level I and II - 2020

 • IMH Hirudotherapy - 2020

 • Elizabeth Heck - Herbalism

 • Herbalist - Herbalist according to Chinese Medicine - 2019 - 2020

 • Ferdynand Barbasiewicz - Clavitherapy - 2019

 • British School of Natural Medicine - Natural Physician - 2015-2018

 • Dr. Berg - Keto Diet Coach - 2018

 • BaBYS London - Personal Trainer - 2015-2016

 • Health and Science Academy - Nutrition and Sports - 2015

 • Institute of Natural Medicine by Dr. Andrzej Rakowski - 2011-2013

 • Poznań University of Medical Sciences - 2005 - 2010

O mnie/ About me

Kwalifikacje / Qualifications

Czym się zajmuję?/ What I do?

marion

Detoksykacja Josef Jonas / Detoxificaton Josef Jonas

pl
uk
 • Metoda Detoksykacji i Aktywacji Układu Odpornościowego to stopniowy proces skutecznego oczyszczania organizmu człowieka na poziomie komórkowym.

 • Proces ten polega na stosowaniu określonych suplementów informacyjnych.

 • Umożliwia to organizmowi eliminację toksyn z narządów, tkanek i komórek za pomocą własnego układu odpornościowego, promując w ten sposób ich normalne funkcjonowanie.

 • The Detoxification and Immune System Activation Method is a gradual process of effectively cleansing the human body at the cellular level.

 • This process involves the use of specific informational supplements.

 • This allows the body to eliminate toxins from organs, tissues, and cells using its immune system, promoting their normal functioning.

me

Irydologia kliniczna/ Clinical Iridology

pl
uk
 • Oko to jedyna reprezentacja układu nerwowego,  która ma bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym - siatkówka, tęczówka.

 • Za pomocą mapy ciała na tęczówce, twardówce, brzegu źrenicznym - możliwa jest analiza stan organów, ich potencjalne zaburzenia i obranie terapii wspomagających siły witalne do zdrowia.

 

 • The eye is the only representation of the nervous system that has direct contact with the external world - the retina, and iris.

 • By using a body map of the iris, sclera, and pupillary border, it is possible to analyze the condition of organs, and potential disorders, and choose therapies that support the vital forces for health.

me

Klawiterapia/ Clavitherpy

pl
uk
 • Klawiterapia to aktywowanie przewodnictwa nerwowego poprzez punktową stymulację skóry za pomocą klawików.

 • Podczas zabiegu uciskane są punkty na meridianach w określonej sekwencji, jak  również punty poza meridianami, punkty na uchu, a także dłoń, czaszka, słupy boczne rdzenia kręgowego  oraz tzw. nowe punkty - według obserwacji autora metody dr Ferdynanda Barbasiewicza. 

 

 • Claviterapy is the activation of nervous conduction through point stimulation of the skin using small clavicles.

 • During the procedure, points on meridians are pressed in a specific sequence, as well as points outside the meridians, points on the ear, as well as the hand, skull, lateral columns of the spinal cord, and so-called new points - according to the observations of the author of the method PhD Ferdynand Barbasiewicz.

hypnosis

Hipnoterapia / Hypnotherapy

pl

Hipnoza adresuje podświadomość, której działania wpływają na nas w ponad 90 % oraz nadświadomość, która zamyka temat pracy ze sobą i stanowi naszą intuicję i drogę życiową.

 • Hipnoterapia - 5 fazowa LINK

 • 1- regresja do okresu dzieciństwa; 2- wybaczanie 'innym' i sobie; 3 - integracja części; 4-regresja wcieleniowa; 5 i 6 - sesje w stanie głębokim (praca z nadświadomością) w stanie fal Delta (Simpson Protocol)

uk

Hypnosis addresses the subconscious, whose actions influence us in over 90%, and the superconscious mind, which closes the topic of working with ourselves, constitutes our intuition and life path. ​​

 • Hypnotherapy 5-phase method LINK

 • 1- regression to childhood; 2- forgiving 'others' and yourself; 3 - parts integration; 4- regression to incarnations:;5 and 6 - deep state sessions (work with superconscious mind) in the state of Delta waves (Simpson Protocol) ​

me
me

Medycyna funkcjonalna/ Functional medicine

pl
 • Medycyna funkcjonalna dąży do zidentyfikowania i wyeliminowania pierwotnych przyczyn choroby i postrzega ciało jako jeden zintegrowany system, a nie podzielony według specjalizacji medycznych zbiór narządów.

 • Medycyna funkcjonalna także obejmuje funkcjonalą interpretacje badań laboratoryjnych i suplementację LINK

uk
 • Functional medicine seeks to identify and eliminate the root causes of disease and views the body as one integrated system rather than a collection of organs divided by medical specialization.

 • Functional medicine also includes functional interpretations of labo tests and supplementation LINK

More....

Blog & Webinary, szkolenia online                                            Blog & Webinars, Online coursess (in polish ONLY)

                                Edukacja Online                                                                                        Blog

uk
education
blog

Aurela Daktera

Stocksbridge

Sheffield UK

S36

info@aureladaktera.com

​​

Tel. +44 777 611 99 75

tel
Kontakt/ Contact

Studium przypadku / Case study

Studium przypadku
pl

Niektóre przypadki oceny irydologicznej i pracy w formie klawiterapii, detoksykacji itp

1. Stwardnienie rozsiane - postać rzutowo-remisyjna - klawiterapia

Informacje upublicznione za pozwoleniem osoby, której sytuacja dotyczy

- kobieta 35lat - długa, żmudna praca, pełne 14 dni stymulacji - 70h pracy

Pracowałyśmy każdego dnia po 4-5h.

Ciało w dużym napięciu, z czasem oswajało się z terapią.

Punkty książkowo reagowały na stymulację wyciszając się jeden za drugim i dając reakcje w ciele postaci potów, uspokojenia, ale też okazjonalnego bólu w aktywnych strefach w ciele.

Po tygodniu reakcja w postaci silnego łupieżu, bardzo powiększonych węzłów chłonnych szyjnych, silnej opryszczki i kilku dodatkowych bardzo istotnych objawów związanych z aktywacją układu wegetatywnego i wydzielniczego.

Na plecach obecna linia przerzutowa.

2 tygodnie po zakończeniu stymulacji - rezonans głowy z kontrastem - wykazał brak aktywnych zmian zapalnych oraz nowych ognisk degeneracyjnych w porównaniu z wcześniejszym aktywnym radiologicznie obrazem (zdjęcie poniżej).

Wdzięczna jestem za takie doświadczenie:)

uk

​Some cases of iridological assessment and work in the form of clavitherapy, detoxification, etc.

 1. Multiple Sclerosis - relapsing-remitting form - clavitherapy

Information shared with permission from the individual involved

 • 35-year-old woman - long, painstaking work, a full 14 days of stimulation - 75 hours of work. We worked every day for 4-5 hours.

The body was under significant tension, gradually adapting to the therapy.

The points consistently responded to stimulation, calming down one after another and eliciting reactions in the form of sweating, relaxation, but also occasional pain in active areas of the body.

After a week, there was a strong reaction in the form of severe dandruff, greatly enlarged cervical lymph nodes, a strong herpes outbreak, and several other significant symptoms related to the activation of the autonomic and secretory systems.

A metastatic line was present on the back.

2 weeks after the end of stimulation - a contrast head resonance showed no active inflammatory changes and no new degenerative plaques compared to the previous radiologically active image (photo below).

I am grateful for such an experience :)

pl

Opinie o mnie