top of page

Miękka regresja, przekaz transgeneracyjny  / Soft regression, transgenerational trauma transmission

image.png

Sesja przekazu transgeneracyjnego to specjalistyczne spotkanie terapeutyczne, które koncentruje się na badaniu i zrozumieniu, jak traumy, wzorce zachowań, wartości, przekonania i inne elementy są przekazywane z pokolenia na pokolenie w danej rodzinie. 

Cele sesji przekazu transgeneracyjnego:

 1. Zrozumienie historii rodzinnej: Pomoc w odkryciu i zrozumieniu historii ich rodziny, zwłaszcza wydarzeń traumatycznych, które mogły mieć wpływ na kolejne pokolenia.

 2. Identyfikacja wzorców: Rozpoznanie wzorców zachowań, reakcji emocjonalnych i przekonań, które zostały przekazane z jednego pokolenia na kolejne.

 3. Praca nad traumą: Pomoc w przetworzeniu i rozwiązaniu traum, które mogą wpływać na obecne życie pacjenta.

 4. Przerwanie negatywnego cyklu: Wsparcie w przerwaniu negatywnych wzorców przekazu, aby nie były one przekazywane dalej do następnych pokoleń.

 5. Wzmacnianie pozytywnych aspektów: Uświadomienie i wzmacnianie pozytywnych wartości i zasobów rodzinnych, które mogą być kontynuowane.

Miękka regresja jest formą rozmowy z używaniem wyobraźni.

To bardzo świaodmy i kreatywny proces.

image.png

A session of transgenerational transmission is a specialized therapeutic meeting that focuses on examining and understanding how traumas, behavior patterns, values, beliefs, and other elements are transmitted from one generation to the next within a family.

Goals of a transgenerational transmission session:

 1. Understanding family history: Helping individuals discover and understand their family history, especially traumatic events that may have impacted subsequent generations.

 2. Identifying patterns: Recognizing behavior patterns, emotional reactions, and beliefs that have been passed down from one generation to the next.

 3. Working through trauma: Assisting in processing and resolving traumas that may affect the patient's current life.

 4. Breaking the negative cycle: Supporting the interruption of negative transmission patterns to prevent them from being passed on to future generations.

 5. Strengthening positive aspects: Acknowledging and reinforcing positive family values and resources that can be continued.

Soft regression is a form of conversation using imagination.

It is a very conscious and creative process.

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page