top of page

Detoksykacja Josef Jonas / Detoxification Josef Jonas

Detoksykacja

Metoda Detoksykacji i Aktywacji Układu Odpornościowego została stworzona przez dr Josefa Jonasa.

Metoda ta integruje wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, immunologii i biofizyki. Opiera się na zasadach Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, która uczy, że organizm funkcjonuje jako system składający się z podsystemów pozostających w stałej i dynamicznej interakcji ze sobą oraz ze środowiskiem zewnętrznym.

Detoksykacja to proces, który ma na celu uwolnienie organizmu od złogów i skutków działania szkodliwych substancji. Celem każdego procesu detoksykacji jest znalezienie i wyeliminowanie toksyn, aby zapobiec dalszym szkodom, jakie mogą powodować, oraz osiągnięcie zdrowego i stabilnego środowiska wewnętrznego.

Metoda Detoksykacji i Aktywacji Układu Odpornościowego to stopniowy proces skutecznego oczyszczania organizmu człowieka na poziomie komórkowym.

Proces ten polega na stosowaniu określonych suplementów informacyjnych.

Umożliwia to organizmowi eliminację toksyn z narządów, tkanek i komórek za pomocą własnego układu odpornościowego, promując w ten sposób ich normalne funkcjonowanie.

uk.jpg

Detoksykacja

Dr. Josef Jonas created the Detoxification and Immune System Activation Method.

This method integrates knowledge from anatomy, physiology, immunology, and biophysics. It is based on the principles of Traditional Chinese Medicine, which teaches that the body functions as a system composed of subsystems in constant and dynamic interaction with each other and the external environment.

Detoxification is a process aimed at releasing the body from deposits and the effects of harmful substances. The goal of each detoxification process is to find and eliminate toxins to prevent further damage they may cause and to achieve a healthy and stable internal environment.

The Detoxification and Immune System Activation Method is a gradual process of effectively cleansing the human body at the cellular level.

This process involves the use of specific informational supplements.

This allows the body to eliminate toxins from organs, tissues, and cells using its immune system, promoting their normal functioning.

pro.jpeg

Metoda skupia się na znalezieniu naturalnej równowagi w organizmie. Gdy tylko toksyny zostaną usunięte, a organizm zacznie funkcjonować zgodnie z pierwotnym ustawieniem, stan homeostazy zostaje osiągnięty, co gwarantuje, że uporczywe problemy zdrowotne nie wystąpią ponownie.

 

Ludzkie ciało ma niesamowitą moc odbudowy, pod warunkiem, że układ odpornościowy działa prawidłowo. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest dobrze karmione (minerały, witaminy, białka itp.) i jest wolne od toksyn.

Chociaż detoks na poziomie komórkowym może zająć trochę czasu, podróż jest satysfakcjonująca i tego warta.

Proces detoksykacji nie tylko zmienia nasz ogólny styl życia, codzienne nawyki i nałogi, ale możemy to również doprowadzić do pełnego wyzdrowienia bez interwencji chemicznej.

Systematyczna detoksykacja organizmu sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu przez całe życie.

Akuport-M1_edited.jpg

The method focuses on finding the natural balance in the body. Once toxins are removed, and the body begins to function according to its original settings, a state of homeostasis is achieved, ensuring that persistent health problems do not recur.

The human body has incredible healing power, provided that the immune system functions properly. This is only possible when the body is well-nourished (with minerals, vitamins, proteins, etc.) and free from toxins.

Although cellular-level detoxification may take some time, the journey is rewarding and worthwhile.

The detoxification process, not only changes our overall lifestyle, daily habits, and addictions, but we can also achieve complete healing without chemical intervention.

Systematic detoxification of the body promotes health and well-being throughout life.

bottom of page