top of page

Esencje kwiatowe Bacha / Bach Flower Essences

         Edward Bach discovered 38 extracts corresponding to specific emotional states in humans and developed a special combination known as Rescue Remedy, used in challenging situations that pose emotional challenges.

According to him, the source of diseases is the negative state of the human mind, and treatment should involve bringing the individual into a state of harmony and internal balance conducive to health.

Bach's essences come from the flowers of wild plants (37 out of 38), with one exception - the extract of spring water (Rock Water), obtained from water known for its healing properties.

How do the extracts work?

Essence therapy focuses on the individual as a whole, not just the symptoms of the disease. These extracts affect emotional states, so two people suffering from the same disease, such as arthritis, may need different extracts. One may feel resignation due to the illness, while the other may feel impatience with the symptoms - hence, they would use different remedies.

The effect of the essences is not about suppressing negative attitudes but transforming them into positive states and activating the patient's potential for self-healing, engaging the person's internal resources to combat disease and stress.

To use the extracts, you don't have to be sick. Many of us go through difficult periods in life when fatigue and dark thoughts arise. In such moments, essences become an indispensable source of energy needed to regain mental balance before physical symptoms appear.

How do I choose Bach's essences?

Choosing essences is very easy, and anyone can select essences based on their emotional state at any given moment. You can choose up to 7 emotions to compose one mixture. Each emotion is assigned a specific flower and its essence.

Essences work well for concentration disorders, and psychosomatic issues, in children and animals, to boost self-confidence, for unfounded fear, exam anxiety, stress before significant events, etc.

           Edward Bach odkrył 38 ekstraktów odpowiadających określonym stanom emocjonalnym człowieka oraz opracował specjalną kombinację – tzw. Rescue Remedy (Pierwszą Pomoc) – stosowaną w sytuacjach trudnych, stanowiących wyzwanie emocjonalne.

Według niego źródłem chorób jest negatywny stanu umysłu człowieka, a leczeniem powinno być wprowadzanie człowieka w stan harmonii i równowagi wewnętrznej, sprzyjającej zdrowiu.

     Esencji Bacha pochodzą z kwiatów roślin dzikorosnących (37 z 38 ), poza 1 wyjątkiem - ekstrakt wody źródlanej (Rock Water), pozyskiwany z wody zaczerpniętej ze zdrojów znanych ze swoich właściwości leczniczych.

Jak działają ekstrakty?

Terapia esencjami skupia się na człowieku jako całości, nie zaś na symptomach choroby. Wyciągi te oddziałują na stany emocjonalne, dlatego dwie osoby cierpiące na tę samą chorobę, np. artretyzm, mogą potrzebować odmiennych ekstraktów. Jedna z nich może odczuwać rezygnację wskutek choroby, druga – zniecierpliwienie objawami - stosować więc będą różne specyfiki.

Efekt działania esencji nie polega na tłumieniu postaw negatywnych, lecz ich transformowaniu w stany pozytywne i uaktywnianiu własnego potencjału pacjenta do samoleczenia, angażowaniu wewnętrznych zasobów człowieka do walki z chorobą i stresem.

Aby korzystać z ekstraktów, nie trzeba być chorym. Wielu z nas przechodzi w życiu trudne okresy, kiedy pojawiają się zmęczenie i czarne myśli. W takich chwilach esencje stają się niezastąpionym źródłem energii potrzebnej do odzyskania równowagi psychicznej, zanim wystąpią objawy fizyczne.

 

Jak dobieram esencje Bacha?

Dobór esencji jest bardzo łatwy i tak na prawdę każdy może wybrać esencje dla siebie na podstawie stanu emocjonalnego jaki nam towarzyszy w danej chwili. Wybieramy do 7 emocji maksymalnie, by skomponować 1 mieszankę.  Każdej emocji przypisany jest określony kwiat i jego esencja.

Esencje świetnie sprawdzają w zaburzeniach koncentracji, psychosomatycznych, u dzieci i zwierząt, na podniesienie pewności siebie, na nieuzasadniony lęk, strach przed egzaminem, stres przed ważnym wydarzeniem itd itd..

bottom of page