top of page

Psychosomatyka / Psychosomatic

pl

Zapraszam Cię do świata samodoskonalenia i pracy z podświadomością, której działania wpływają na nas w ponad 90 % oraz nadświadomością, która zamyka temat pracy ze sobą stanowi naszą intuicję i drogę życiową.

W podświadomości znajdują się nasze przekonania, blokady i programy mentalne, które determinują całe nasze życie.

 

W nadświadomości mieszczą się nadrzędne instrukcje dla podświadomości, nasze wewnętrzne czucie, postrzeganie rzeczywistości i droga życiowa.

Z pewnością wielokrotnie chciałeś/aś coś zmienić w swoim życiu, ale ostatecznie kończyło się jak zwykle – czyli wchodził ponownie stary schemat.  

Jest to efektem tzw. autopilota, wg którego w większości żyjemy (Joe Dispenza 97 %) a którego wzorce zostały nam wgrane w okresie dzieciństwa lub wcześniej.

Warto jednak wiedzieć, że dzięki zobaczeniu, doświadczeniu i zrozumieniu źródła swoich ograniczeń i uzdrowieniu go - każdy z nas może trwale i skutecznie wprowadzić zmiany w swoim życiu.

uk

Welcome to the world of self-improvement and working with the subconscious, which influences us over 90%, and the superconscious, which concludes the subject of working on ourselves and shapes our intuition and life path.

In the subconscious, you'll find our beliefs, barriers, and mental programs that determine our entire lives.

The superconscious houses overarching instructions for the subconscious, our internal feelings, perception of reality, and life path.

Certainly, you've wanted to change something in your life many times, but it always ended up the same way – the old pattern emerged again.

This is the result of the so-called autopilot, according to which we mostly live (Joe Dispenza 97%), and whose patterns were ingrained in us during childhood or earlier.

However, it's worth knowing that through seeing, experiencing, and understanding the source of our limitations and healing it, each of us can make lasting and effective changes in our lives.

NEW099294.jpg

Jak wygląda praca w stanie relaksu 

 • Sesje odbywają się w stanie wewnętrznego komfortu, który jest naturalnym stanem naszego mózgu.

 • W stanie komfortu nasz umysł potrafi płynnie przechodzić między emocjami oraz potrafi trafnie przywoływać sytuacje z przeszłości, lub wyobrazić je sobie  i słuchać określonych rozwiązań płynących prosto z nas.

 • Podczas sesji osoba ma absolutną kontrolę nad procesem i pełną uwagę.

 • Praca metodą 5 fazową zawiera 4 sesje pracy z podświadomością (całość z stanie fal Theta) i 2 sesje pracy z nadświadomością 

  • 1. regresja do okresu dzieciństwa

  • 2. wybaczanie 'innym' i sobie

  • 3. integracja części / sesja THL

  • 4. regresja wcieleniowa (opcjonalnie) lub LBL

  • 5 & 6 Protokół Simsona - sesja w stanie głębokim (praca z nadświadomością) w stanie fal Delta 

 • Przeprowadza się 1 sesje na kilka dni (optymalnie tydzień).

Sesje mogą być prowadzone osobiście lub online (tutaj nie ma na to żadnych ograniczeń - ponieważ relaksacja jest naturalnym stanem naszego umysłu)

Po zakończeniu całego cyklu, jeżeli jest potrzebna tzw. sesja  przypominająca, lub pojawił się nowy temat do przepracowania -   wówczas  powtarzana jest już tylko   6 sesja pracy  nadświadomością w stanie głębokim.

Working in relaxation state

 • Sessions occur in a state of inner comfort, a natural state of our brain.

 • In this state of comfort, our mind can smoothly transition between emotions and accurately recall situations  or imagine situations while listening to specific solutions arising directly from within us.

 • During the session, the individual has absolute control over the process and full attention.

 

 • The 5-phase method can include includes 6 sessions in different variations working with the subconscious and superconscious:

  • 1. Regression to childhood

  • 2. Forgiveness to 'others' and self-forgiveness

  • 3. Integration of parts / The highiest Law

  • 4. Regression to incarnations or LBL

  • 5 & 6 Simpson protocol - deep session (working with the superconscious) in the Delta state

 • Sessions are conducted once every few days (ideally a week).

Sessions can be conducted in person or online (there are no limitations on this - because relxation is natural state of our mind).

After completing the entire cycle, if a so-called reminder session is needed or a new topic arises - if this is the case only the 6th session (with the superconscious mind -  in a deep state) is repeated.

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page