top of page

Hipnoza połączenia z bliskimi po śmierci - After life connection SP (Simpson protocol)

sp logo certified.jpg

Protokołu tego można użyć do połączenia cię z duszą osoby zmarłej przy pomocy nadświadomego umysłu i procesu pośrednictwa według Protokołu Simpsona. Umożliwia zamknięcie, połączenie i wiele więcej z ukochaną osobą, która zmarła. Dotyczy to zarówno człowieka czy zwierzęcia.

 

Protokół ten ma na celu umożliwienie „doświadczenia” świadomego poczucia połączenia z duszą zmarłego.

Jest to coś bardzo przydatnego, aby pomóc ludziom przejść przez proces żałoby.

 

Na przykład:

ktoś mógł być zmuszony uśpić zwierzę, co wywołało różnego rodzaju poczucie winy lub wyrzuty sumienia.

Może się też zdarzyć, że odszedł ktoś im bliski i nie było okazji się pożegnać, więc skorzystanie z tej szansy może dać im pewne zamknięcie. ​

 

Połączenie jest nawiązane pomiędzy klientem w stanie hipnozy a duszą osoby, która odeszła, która przechodzi, aby móc przekazać informacje i uczucia, a także pomóc w zamknięciu, usunięciu wszelkich pozostałości energii i ułatwieniu uzdrowienia wymaganego dla obu stron.

 

 Wszelkie negatywne myśli i przekonania mogą zatrzymać proces żałoby lub go spowolnić, więc każda praca, którą można wykonać, aby je usunąć, ostatecznie pomoże w tym procesie.

 

I podobnie jak w przypadku warstw cebuli, wszystko może zostać rozwiązane podczas pierwszej sesji, ale może też NIE zostać rozwiązane podczas pierwszej sesji.

Gdy początkowa sesja wiele wyjaśni, pojawią się inne aspekty, a podczas kolejnych sesji także nimi będzie można się zająć. ​

 

Również podczas protokołu pojawia się pytanie, które pozwala duszy, któa odeszła dać klientowi symbol, który poinformuje klienta, kiedy dusza zmarłego znajduje się w pobliżu klienta.

To trwały i niesamowity prezent, który można podarować każdemu.

Protokuł prośrednictwa jest bardzo bezpiecznym, naturalnym wsparciemw procesie żałoby.

This Protocol can be used to connect you with the passed-over Spirit using the help of Super Conscious mind and Simpson Protocol Surrogacy Process.

It allows closure, connection and so much more with a loved one who has died. Be it animal or Human.

This protocol is designed to give an ‘experience’ of consciously feel the connection to passed over spirit.

This is something very useful to help people move through their grief process.

 

For example, someone may have had to put an animal down, and there could be all sorts of feelings of guilt, or remorse.  

Or it may be that someone close to them has passed over and they didn’t get the chance to say goodbye, so getting that chance, could give them some closure.

A connection is made between the client in the chair, and the passed over spirit, in order for them to communicate information and feelings, and also, to help create closure, clear away any residual energies, and facilitate any healing that is required for both the client and the passed over spirit.

Any negative thoughts and beliefs can halt the grief process or slow it down, so any work that can be done to clear these, will ultimately help in this process.

 

And like the onion layer, everything may be solved in the first session  but also may be NOT solved in the first session.

Once the initial session has cleared a lot, there will be other aspects that arise, and with subsequent sessions, these too can be addressed.

Also during the protocol, there is a question that allows the passed over spirit to give the client a symbol, that will let the client know when the passed over spirit is around the client. 

This is a lasting amazing gift that can be given to everyone. 

bottom of page