top of page

Irydologia kliniczna / Clinical Iridology

NEW026.jpg

Irydologia kliniczna       

Oko to jedyna reprezentacja układu nerwowego,  która ma bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym - siatkówka, tęczówka.

Za pomocą mapy ciała na tęczówce, twardówce, brzegu źrenicznym - możliwa jest analiza stan organów, ich potencjalne zaburzenia i obranie terapii wspomagających siły witalne do zdrowia.

Clinical Iridology

The eye is the only representation of the nervous system that has direct contact with the external world - the retina, iris.

By using a body map on the iris, sclera, and pupillary border, it is possible to analyze the condition of organs, potential disorders, and choose therapies that support the vital forces for health.

       Do analizy irydologicznej - konieczne jest wykonanie zdjęcia tęczówek P i L. (aparatem irydologicznym lub we włąsnym zakresie)

Takie zdjęcie następnie jest analizowane przeze mnie i obserwacje są spisywane w formie raportu i wysyłane na emaila, alternatywnie spotykamy się na Zoom i ja omawiam daną parę tęczówek wraz z zaleceniami podczas takiego spotkania (ok 1,5h). Takie spotkanie live możemy nagrać.

Samą analizę irydologiczną warto wspierać wynikami badań krwi w zależności od dolegliwości danej osoby, ponieważ oko pokazuje cały organizm jako teren/podłoże, bez tzw. mikrobiologii czy zmian składu krwi, hormonów itd.

          Ocena irydologiczna nie jest równoznaczna z diagnostyką lekarską i należy mieć to na uwadze.

Jest to metoda uzupełniająca, która dostarcza informacji o predyspozycjach do niektórych chorób, stanie zdrowia organizmu, procesach chorobowych oraz o typie osobowościowym również.

W tęczówce zapisany jest stan zdrowia narządów oraz informacja o tym, jakimi chorobami jesteśmy dziedzicznie zagrożeni.

Informacje dostępne z odczytu:

 • wrodzone predyspozycje do pewnych schorzeń, o czym wnioskuje m.in. na podstawie tzw. słabych punktów naszego organizmu

 • ustalenie stopnia zatrucia organizmu

 • stan układu odpornościowego

 • skłonności do chorób alergicznych i reumatycznych

 • W jakim stanie jest układ nerwowy i sercowo-naczyniowy (np. zmiany miażdżycowe)

 • Możliwość kontrolowania przebiegu leczenia pod kątem jego skuteczności, gdyż pozwala to zmodyfikować terapię

 • Informacje na temat kolejności leczenia systemów i narządów / sugeruje to, jakie badanie specjalistyczne (laboratoryjne, USG itp.) należy przeprowadzić w celu pogłębionej diagnozy

Diagnostyka z tęczówki sprawdza się w 80 do 95%.

Nie da się jej jednak stosować u dzieci do 6 roku życia ze względu na niewykształconą do końca tęczówkę oraz u osób po operacjach oczu.

To perform iridological analysis, taking photos of the P and L irises (using an iridological camera or on your own) is necessary.

I then analyze these photos, document my observations in a report, and send it to your email. Alternatively, we can meet on Zoom, and I will discuss the irises and recommendations during such a session (approximately 1.5 hours).

We can record such a live meeting.

​It's beneficial to support the iridological analysis with blood test results, depending on the individual's ailments. The eye reflects the entire body as a terrain/base without microbiology or changes in blood composition, hormones, etc.

Iridological assessment is not equivalent to a medical diagnosis, and this should be considered. It is a complementary method that provides information about predispositions to certain diseases, the state of the body's health, pathological processes, and personality type.

The iris holds information about the health of organs and indicates genetically predisposed diseases.

 

The information available from the reading includes:

 • Inherited predispositions to certain diseases, inferred from weak points in our body

 • Determining the degree of body toxicity

 • Immune system status

 • Tendencies toward allergic and rheumatic diseases

 • The condition of the nervous and cardiovascular systems (e.g., atherosclerotic changes)

 • The ability to monitor the course of treatment for its effectiveness, allowing modifications to therapy

 • Information about the sequence of treating systems and organs suggests which specialized tests (laboratory, ultrasound, etc.) should be conducted for a comprehensive diagnosis.

Iridological diagnosis is effective in 80 to 95% of cases. However, it cannot be applied to children under the age of 6 due to the not fully developed iris and to individuals who have undergone eye surgery.

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page