top of page

Odżywianie / Nutrition

Nutrition

Proper nutrition is crucial in the entire process of supporting health. Appropriate nutrition enhances the entire body's functioning, relieves overloaded organs, and improves metabolism and well-being.

High-quality food is like strong fuel for our body because everything really starts from properly selected nourishment.

No therapy will yield results if the diet is not appropriate.

It is very important for a person undergoing such therapy to change their approach to nutrition—thus, they develop a lasting and solid foundation for the future.

Developing an appropriate nutritional plan involves close collaboration between the therapist and the patient.

After a detailed initial interview, the patient is asked to complete a personal questionnaire, which is an essential element of the process.

The questionnaire includes numerous questions regarding lifestyle, physical activity, both spontaneous and sports-related, nutrition, rest, dietary preferences, sleep time, type of work, etc., as well as numerical data for calculating macro values along with progress measurements.

Based on the completed questionnaire, a nutritional plan is created.

Forms of the nutritional plan—depending on the person's preferences:

  • as a maximally flexible form of meal selection and composition as a rigid action plan to be implemented in life.

A person working on changing their eating habits often has many doubts or questions that arise during the plan's implementation—this is absolutely understandable and requires support from the therapist.

During the plan's implementation, a weekly report is also necessary to assess whether everything proceeds according to the assumptions. In case of any problems, plan modification is always necessary.

The goal of the nutrition plan is to teach and show the person I am working with a different approach to nutrition so that after 6 weeks, they can continue the plan independently without needing external support.

When establishing such a diet, it is necessary to complete a questionnaire based on information about consumed meals, their quality, quantity, sleep time, rest, training, dietary preferences, and any comments regarding the future plan.

Due to a lack of time, I no longer set diet plans.

Odżywianie     
   
Odpowiednie żywienie jest kluczowe w całym procesie wspomagania zdrowia. Właściwe odżywianie usprawnia działanie całego organizmu, odciąża przeciążone organy, poprawia metabolizm i samopoczucie.
     Dobrej jakości żywność jest jak mocne paliwo dla naszego organizmu, ponieważ od właściwie dobranego pożywienia wszystko się tak na prawdę zaczyna.
Żadna terapia nie przyniesie rezultatów jeśli dieta nie jest odpowiednia.
Bardzo ważne jest by osoba poddana takiej terapii, zmieniła podejście do odżywiania - dzięki czemu wypracowuje trwały i solidny fundament na przyszłość.
  Ułożenie odpowiedniego planu żywieniowego wiąże się ze ścisłą współpracą między terapeutą a pacjentem.
  Po wstępnym szczegółowym wywiadzie, pacjent jest proszony o wypełnienie ankiety - kwestionariusza personalnego, który jest niezbędnym elementem procesu.
  Kwestionariusz zawiera liczne pytania dotyczące stylu życia, aktywności fizycznej w tym tzw. spontanicznej aktywności jak i sportowej sensu stricte, odżywiania, odpoczynku, preferencji żywieniowych, czasu snu, rodzaju pracy itd.. a także  dane liczbowe do wyliczeń wartości macro wraz z  pomiarami postępów.
  Na podstawie wypełnionego kwestionariusza tworzony jest plan żywieniowy. 
 
  Formy planu żywieniowego - w zależności od preferencji osoby:
  •  jako maksymalnie elastyczna forma dobierania posiłków i ich komponowania - lub jako sztywny plan działania do wdrożenia w życie.
         Osoba pracująca nad zmianą nawyków żywieniowych często, w trakcie realizacji planu, ma liczne wątpliwości czy zapytania, które rodzą się w trakcie - jest to absolutnie zrozumiałe i wymaga wsparcia ze strony terapeuty.
Podczas realizowania planu konieczny jest też cotygodniowy raport - by ocenić czy wszystko przebiega według założeń i w razie jakichkolwiek problemów - zawsze niezbędna jest modyfikacja planu działania.
Celem planu żywienia jest nauczyć i pokazać osobie, z którą współpracuję odmienne podejście do odżywiania by po 6 tyg. sama potrafiła kontynuować plan bez potrzeby wsparcia z zewnątrz.

Podczas ustalania takiej diety, niezbędne jest wypełnienie kwestionariusza bazującego na informacjach odnośnie spożywanych posiłków, ich jakości, ilości, czasu snu, odpoczynku, treningu , preferencjach żywieniowych oraz wszelkich uwagach dotyczących przyszłego planu.

 

 

Z powodu braku czasu - nie  układam już planów żywieniowych.       

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page