top of page

Oferta / Offer

 Hipnoterapia - 5 fazowa (6 sesji) - podświadomość + nadświadomość / Hypnotherapy - 5-phase (6 sessions) - subconscious + superconscious

 THL w stanie Ultra wysokim (hipnoza) - poziom podświadomości / THL in Ultra High state (hypnosis) - subconscious level

 Hipnoza - dowolna 1 sesja (LBL, SP, regresja, THL)/ Hypnosis - any 1 session (LBL, SP, regression, THL)

 Klawiterapia (stacjonarnie) / Clavitherapy (in-person)

 Irydologia kliniczna + zalecenia / Clinical Iridology + recommendations

 Detoksykacja Josef Jonas (stacjonarnie) / Detoxification Josef Jonas (in-person)

 Tylko Suplementaja + zalecenia ​z wynikami badań krwi (online) / Supplementation only + recommendations with blood test results (online)

  • Raport na emaila £150 / Email report £150

  • Spotkanie na Skype/Zoom (1,5h) £100 / Skype/Zoom meeting (1.5 hours) £100

Konsultacja psychobiologia, homeopatia / Consultation psychosomatics/homeopathy

  • £120 - około 2h  /    £120 - about 2h 

bottom of page