top of page

Oferta / Offer

 

 Konsultacja psychobiologia, homeopatia / Consultation psychosomatics/homeopathy

  • £120 - około 2-3h  /    £120 - about 2-3h 

 Odczyt skanów mózgu - pod kątem ognisk Hamera jako element terapii z psychiką  - (przy pracy psychosomatyką w tematach cięzkich np. onkologia)   /  CT skans Interpretation in terms of Hamer foci - (during psychosomatic sessions in serious conditions for. eg. oncology)

  • £120

Dowolna 1 sesja / Any 1 session 

Psychosomatyka /  Psychosomatic 

LBL - życie między życiami / LBL - life between life 

Protokół Simsona / Simpson Protocol - SP

POłączenie po śmierci  / After life connection - SP

Miękka regresja, przekaz transgeneracyjny / Soft regression, transgenerational trauma transmission

THL w stanie Ultra wysokim - głęboka relaksacja - poziom podświadomości / THL in Ultra High state (deep relaxations) - subconscious level

 

 

​​

Psychosomatyka  (5 dowolnych sesji) - podświadomość + nadświadomość  /  Psychosomatic (any 5 sessions) - subconscious + superconscious

 Klawiterapia (stacjonarnie) / Clavitherapy (in-person)

 Irydologia kliniczna + zalecenia / Clinical Iridology + recommendations

 Detoksykacja Josef Jonas / Detoxification Josef Jonas (in-person)

 Tylko Suplementaja + zalecenia ​z wynikami badań krwi (online) / Supplementation only + recommendations with blood test results (online)

  • Raport na emaila £150 / Email report £150

  • Spotkanie na Skype/Zoom (1,5h) £100 / Skype/Zoom meeting (1.5 hours) £100

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page