top of page

Supplementacja / Supplementation

Suplementacja nigdy nie powinna być priorytetem, a dodatkiem. Kiedy jakość gleb pogarsza się z roku na rok, ma to swoje odzwierciedlenie w pogarszającym się stanie mineralnym roślin, które spożywamy.

Spożywanie latami wyjałowionych produktów pozbawia nas naszych własnych rezerw witaminowych co może doprowadzić do niedoborów i dysfunkcji w przyszłości.  

Dlatego konieczne wydaje się włączenie naturalnych suplementów by odżywić organizm i pomóc organizmowi w odzyskaniu zdrowia.


 Czemu służą suplementy:
1) Wypełnienie luki żywieniowej
90% ludzi nie otrzymuje zalecanej ilości ważnych składników odżywczych z samego pożywienia. Większość z nas nie przestrzega zaleceń dietetycznych z powodu ścisłej diety, złego apetytu lub zmieniających się potrzeb żywieniowych.

Suplementacja ma na celu wypełnienie luki żywieniowej, dzięki czemu utrzymujemy właściwą równowagę składników odżywczych z pożywienia i suplementacji.

Zwiększy to gęstość składników odżywczych w diecie i zapewni odpowiednią ilość składników odżywczych dostosowanych do potrzeb dietetycznych.
 

2) Poprawa absorpcji składników pokarmowych

Z wiekiem złe wchłanianie staje się problemem, ponieważ twoje ciało nie ma takiej samej zdolności do rozkładu i wchłaniania składników odżywczych, jak wcześniej . Produkcja enzymów trawiennych, które rozkładają i wchłaniają składniki odżywcze z pożywienia, w naturalny sposób zaczyna spadać wraz z wiekiem. Dlatego możesz przyjmować więcej leków by miały efekt. Dodatkowo większość współczesnych leków wyczerpuje niezbędne składniki odżywcze. Suplementy mogą pomóc przywrócić tę nierównowagę.


3) Zwalczanie wolnych rodników
Pestycydy i herbicydy stosowane do hodowli żywności, chemikalia znajdujące się w wodzie oraz zewnętrzne problemy środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie, znacznie zwiększają nasze zapotrzebowanie na dodatkowe witaminy i minerały. Szkodliwe substancje chemiczne wytwarzają wolne rodniki, które atakują nasz układ trawienny i odpornościowy. Suplementy takie jak przeciwutleniacze pomagają zwalczyć wolne rodniki.


4) Promowanie regeneracji po ćwiczeniach
Sportowcy potrzebują dużo energii i składników odżywczych zgromadzonych w ciele. Niezbędne jest zatem uzupełnianie na bieżąco tych niezbędnych składników odżywczych, zwiększanie poziomu energii i promowanie regeneracji po intensywnym treningu.

 
5) Zapobieganie szkodom powodowanym przez złe nawyki żywieniowe
Nieregularne nawyki żywieniowe, spożywanie przetworzonego pożywienia i stres przyczyniają się do złego trawienia, utrudniając naszemu organizmowi wyekstrachowanie wszystkich potrzebnych składników odżywczych z pożywienia.

Chociaż suplementacja nie może zastąpić złej diety, może pomóc w zapobieganiu szkodom spowodowanym przez złe nawyki żywieniowe.


6) Zapobieganie chorobom

Pracownicy służby zdrowia zachęcają ludzi do szukania profilaktyki chorób zamiast leczenia chorób. Codzienne przyjmowanie suplementów, regularne ćwiczenia i dieta odpowiednia, nawodnienie są istotne w zapobieganiu chorobom.  


7) Zubożenie gleby
Nowoczesne techniki rolnicze wykorzystują nawozy, które niszczą glebę i pozbawiają rośliny zaopatrzenia w niezbędne składniki odżywcze. Żyzna gleba jest kluczowym elementem rolnictwa dla wchłaniania odpowiednich ilości minerałów. Bez tego roślina nie może wytwarzać niezbędnych witamin.

Supplementation should never be a priority but rather the addition.

When the quality of soil deteriorates year after year, it is reflected in the declining mineral content of the plants we consume.

Consuming products that have been depleted for years deprives us of our own vitamin reserves, which can lead to deficiencies and dysfunction in the future.

Therefore, it seems necessary to incorporate natural supplements to nourish the body and help the  body get back to health.

What supplements are for:

1. Filling nutritional gaps

Ninety percent of people do not receive the recommended amount of essential nutrients from food alone. Most of us do not adhere to dietary recommendations due to strict diets, poor appetite, or changing nutritional needs. Supplementation aims to fill the nutritional gap, allowing us to maintain the proper balance of nutrients from both food and supplementation. This increases the nutrient density in the diet and provides the right amount of nutrients tailored to dietary needs.

2. Improving nutrient absorption

As you age, poor absorption becomes a problem because your body does not have the same ability to break down and absorb nutrients as it did before. The production of digestive enzymes that break down and absorb nutrients from food naturally starts to decline with age. Therefore, you may need to take more supplements to have an effect. Additionally, most modern medications deplete essential nutrients. Supplements can help restore this imbalance.

3. Combating free radicals

Pesticides and herbicides used in food cultivation, chemicals in water, and external environmental issues such as pollution significantly increase our need for additional vitamins and minerals. Harmful chemicals produce free radicals that attack our digestive and immune systems. Supplements such as antioxidants help combat free radicals.

4. Promoting post-exercise regeneration

Athletes need a lot of energy and nutrients stored in the body. It is essential to replenish these necessary nutrients on an ongoing basis, increase energy levels, and promote recovery after intense training.

5. Preventing damage caused by poor eating habits

Irregular eating habits, consumption of processed foods, and stress contribute to poor digestion, making it difficult for our bodies to extract all the necessary nutrients from food.

Although supplementation cannot replace a poor diet, it can help prevent damage caused by poor eating habits.

6. Preventing diseases

Healthcare professionals encourage people to focus on disease prevention rather than treatment. Taking supplements daily, regular exercise and a proper diet and hydration are essential in preventing diseases.

7. Soil depletion

Modern agricultural techniques use fertilizers that damage the soil and deprive plants of essential nutrients. Fertile soil is a crucial element in agriculture for absorbing the right amount of minerals. Without this, plants cannot produce the necessary vitamins.

023_640.jpg
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page