top of page

Sesja THL / The Highiest Law

THL lo).webp

THL- Teoria Najwyższego Prawa

Najwyższe Prawo (THL) to prosta technika równoważenia karmy, która skutecznie rozwiązuje konflikty i umowy karmiczne na poziomie duszy.

Podchodzi do każdego problemu z perspektywy decyzji duszy: cokolwiek przejawia się w Twojej rzeczywistości - czy to emocje, dolegliwości, czy pewne wzorce - dusza dokonała wyboru, aby tego doświadczyć.

Łącząc się z duszą i biorąc na siebie odpowiedzialność za te wybory (choć czasem bolesne), ponownie łączymy się z naszymi mocami tworzenia.

Celem jest poprawa wszystkich aspektów życia użytkownika tu i teraz, włączając w to aspekty materialne, fizyczne, mentalne i emocjonalne.

 

Nasze rozumienie tworzenia i Źródła zmienia się, rośnie i ewoluuje im więcej praktykujemy tę technikę, tym bardziej bierzemy odpowiedzialność za wszystko, co nas spotyka w tym życiu.

THL uczy, jak zbliżyć się do swojej duszy, aby renegocjować pewne decyzje, ponieważ nie musimy ich wszystkich kontynuować.

Praca metodą THL - to prowadzenie w lekkim transie  w stanie delikatnej relaksacji i falach Theta.

 

Na życzenie mogę wprowadzić osobę przed procesem w stan ultra wysoki i w tym stanie głebokiego relaksu kontynuować sesję.

 

Praca jest możliwa do wykonania online i osobiście.

The Highiest Law

The Highest Law (THL)" is a simple technique for balancing karma that effectively resolves conflicts and karmic agreements at the soul level.

It approaches every problem from the perspective of the soul's decision: whatever manifests in your reality—whether it's emotions, ailments, or certain patterns—the soul has chosen to experience it.

By connecting with the soul and taking responsibility for these choices (even if sometimes painful), we reestablish our connection with our creative powers.

The goal is to improve all aspects of the user's life here and now, including material, physical, mental, and emotional aspects.

Our understanding of creation and Source changes, grows, and evolves; the more we practice this technique, the more responsibility we take for everything that happens in our lives.

THL teaches how to approach your soul to renegotiate certain decisions because we don't have to continue with all of them.

Working with the THL method involves guiding into a light trance state of gentle relaxation and Theta waves.

Upon request, I can guide a person into an ultra-high state before the process and in this deep relaxation state, continue the session.

The work can be done both online and in person.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page