top of page

LBL hipnoza życia między wcieleniami / Life between life hypnosis

1280.jpg

Życie między wcieleniami (LBL) to głęboki stan rozszerzonej świadomości, rozwijany przez wiele lat, mający na celu bezpośrednie doświadczenie własnej duszy i połączenie się z istotami prowadzącymi.

Sesje LBL budzą głębsze zrozumienie Twojej nieśmiertelnej tożsamości i są podróżą między wcieleniami w eksplorację własnych wspomnień ze sfery duchowej, do której powracamy pomiędzy wcieleniami.

 

 Sesje Life Between Lives oferują stan transcendentny, który pomaga ludziom ponownie ustanowić głębsze poczucie połączenia z ich nadświadomością i indywidualnym przewodnictwem duchowym.

Wiele osób jest głęboko poruszonych poczuciem prawdy i wiedzą, jaką mądrość LBL może zaoferować.

Zrozumienie celu inkarnacji własnej duszy często przynosi jasność kierunku i odnowione poczucie indywidualnego celu.

Sesja LBL może zaoferować poczucie przynależności do wszechświata, wnosząc nowe zrozumienie bieżących sytuacji życiowych i przedstawiając możliwości, jakie lekcje życia oferują rozwojowi naszej duszy.

Jak najlepiej przygotować się do sesji LBL?

Każda praca polegająca na wyciszaniu umysłu, może pomóc czerpać więcej przyjemności z LBL, na przykład medytacja z przewodnikiem.

 

Przed uczestnictwem w sesji warto zapisać sobie pytania, które zostaną zadane podczas sesji - pomoże to poprowadzić sesję tak, aby uzyskać odpowiedzi, których szukasz.

Posiadanie LBL jest głęboko wyjątkowym doświadczeniem, które ma na celu spotkać Cię dokładnie tam, gdzie się znajdujesz, o ile umożliwiają to Twoje osobiste istoty prowadzące.

 

Każda sesja LBL rozpoczyna się krótką eksploracją odpowiedniego przeszłego życia, zanim rozpocznie się życie między życiami.

Ta praktyka pozwala umysłowi uzyskać dostęp do potrzebnego stanu, aby następnie łatwiej połączyć się z Życiem Między Życiami.

Wasza świadomość jest bardzo zaznajomiona z podróżą do świata międzyżyciowego.

Koniec każdego poprzedniego życia zwiastuje nowy początek wchodzenia w życie międzyżyciowe, więc w naturalny sposób prowadzi do możliwości dostępu do tych wspomnień.

uk.jpg

Life Between Lives (LBL) is a deep state of expanded awareness, developed over many years, with the goal of directly experiencing one's soul and connecting with the guiding beings.

 

 LBL sessions awaken a deeper understanding of your immortal identity and are a journey between incarnations into the exploration of your own memories from the spiritual realm to which we return between incarnations.

 

Life Between Lives sessions offer a transcendent state that helps people re-establish a deeper sense of connection to their superconsciousness and individual spiritual guidance.

Many people are deeply moved by the sense of truth and knowledge of the wisdom LBL can offer.

Understanding your soul's incarnation purpose often brings clarity of direction and a renewed sense of individual purpose.

An LBL session can offer a sense of belonging in the universe, bringing a new understanding of current life situations and presenting the possibilities that life lessons offer for our soul's development.

 

 

 

How to best prepare for an LBL session?

Any work that involves quieting the mind can help you enjoy LBL more, such as guided meditation.

 

Before participating in the session, it is worth writing down the questions that will be asked during the session - this will help guide the session to get the answers you are looking for. ​

 

Having LBL is a deeply unique experience that is designed to meet you exactly where you are, as enabled by your personal guiding beings.

 

 

Each LBL session begins with a short exploration of the relevant past life before the life between lives begins.

This practice allows the mind to access the state needed to then more easily connect to the Life Between Lives.

Our consciousness is very familiar with the journey into the interlife world.

The end of each previous life heralds a new beginning of entering the interlife, so it naturally leads to the ability to access these memories.

bottom of page