top of page

Case studies

polska.png

Niektóre przypadki oceny irydologicznej i pracy w formie klawiterapii, detoksykacji itp

1. Stwardnienie rozsiane - postać rzutowo-remisyjna - klawiterapia

Informacje upublicznione za pozwoleniem osoby, której sytuacja dotyczy

- kobieta 35lat - długa, żmudna praca, pełne 14 dni stymulacji - 70h pracy

Pracowałyśmy każdego dnia po 4-5h.

Ciało w dużym napięciu, z czasem oswajało się z terapią.

Punkty książkowo reagowały na stymulację wyciszając się jeden za drugim i dając reakcje w ciele postaci potów, uspokojenia, ale też okazjonalnego bólu w aktywnych strefach w ciele.

Po tygodniu reakcja w postaci silnego łupieżu, bardzo powiększonych węzłów chłonnych szyjnych, silnej opryszczki i kilku dodatkowych bardzo istotnych objawów związanych z aktywacją układu wegetatywnego i wydzielniczego.

Na plecach obecna linia przerzutowa.

2 tygodnie po zakończeniu stymulacji - rezonans głowy z kontrastem - wykazał brak aktywnych zmian zapalnych oraz nowych ognisk degeneracyjnych w porównaniu z wcześniejszym aktywnym radiologicznie obrazem (zdjęcie poniżej).

Wdzięczna jestem za takie doświadczenie:)

Some cases of iridological assessment and work in the form of clavitherapy, detoxification, etc.

1. Multiple Sclerosis - Relapsing-Remitting Form - Clavitherapy

Information shared with permission from the individual involved:

  • 35-year-old woman - engaged in a demanding job, underwent a full 14 days of stimulation - totaling 70 hours of work.

We worked every day for 4-5 hours.

The body was under significant tension, gradually adapting to the therapy.

The points consistently responded to stimulation, calming down one after another, resulting in bodily reactions such as sweating, relaxation, but also occasional pain in active areas of the body.

After a week, there was a strong reaction in the form of severe dandruff, greatly enlarged cervical lymph nodes, a strong herpes outbreak, and several other significant symptoms related to the activation of the autonomic and secretory systems.

A metastatic line was present on the back.

2 weeks after the end of stimulation - a contrast head resonance showed no active inflammatory changes and no new degenerative foci compared to the previous radiologically active image (photo below).

I am grateful for such an experience.

sm
u
g
sm
sm

2. Zablokowany staw L/S - klawiterapia

Młoda kobieta- ból L/S odkąd pamięta – zaczął się po okresie dojrzewania i ciągle jej towarzyszył. Ok 33 roku życia – po ciąży stał się nie do wytrzymania – niemożność wstania z łózka, silne promieniowanie do okolic pośladków i stawów biodrowych oraz do strefy lędźwiowej

Klawiterapia:

Po 1 dniu klawiterapii  - ból całkowicie ustąpił..

Po 3 dniu – okolica L/S była całkowicie elastyczna i  nieodczuwalna – zostało dosłownie kilka punktów na kości krzyżowej – bolesnych 

W 4 dniu – wyciszyłam kilka ostatnich punktów na kości krzyżowej i odcinek piersiowy

Pacjentka zadowolona bez bólu wróciła do domu -stan po 2 latach nadal bez bólu.

3. Zwężenie kanału kręgowego C4- C5, C5-C6 + zespól cieni nadgarstka (obustronny)

​Kobieta 43 lata - od ostatnich 3 lat nasilające się nocne bóle w okolicy nadgarstków oraz bóle w odcinku szyjnym kręgosłupa

Rezonans kręgosłupa w odcinku szyjnym wykazał zwężenie kanału kręgowego C4-C6 (wczesna dyskopatie) a badanie EMG mięśni przedramienia wykazało znaczne osłabienie funkcji mięśni zginaczy nadgarstka

Kobieta zakwalifikowana do operacji natychmiast - P dłoni i w przypadku bólu i dolegliwości L dłoni zaproponowano jej zastrzyk przeciwbólowy; analogicznie w kwestii kręgosłupa.

Test Phalena 30 - 60 sekund w zgięciu – brak reakcji bólowych, czy neurologicznych

Test Tinella -  bez reakcji

Wizualnie mięśnie kciuka bez zmian!

Klawiterapia - całość stymulacji trwała 3h

Po 1 stymulacji - brak dolegliwości - pierwsza przespana noc od wielu lat.

Kobieta bardzo zadowolona z formy zabiegu i efektów.

2. Blocked L/S Joint - Clavitherapy

A young woman experienced lower back pain for as long as she could remember, which began during adolescence and persisted throughout her life. At around the age of 33, after pregnancy, the pain became unbearable—rendering her unable to get out of bed. The pain radiated strongly to the buttocks, hip joints, and the lumbar region.

Clavitherapy:

After the first day of clavitherapy, the pain completely disappeared.

By the third day, the L/S region was completely flexible and pain-free, with only a few points on the sacrum remaining painful.

On the fourth day, the remaining painful points on the sacrum and the thoracic region were addressed.

The patient, now pain-free and satisfied, returned home.

Two years later, she remained pain-free.

3. Narrowing of the Spinal Canal C4-C5, C5-C6 + Carpal Tunnel Syndrome (Bilateral)

A 43-year-old woman has experienced worsening nightly pains in the wrist area and neck for the past three years.

A cervical spine MRI revealed a narrowing of the spinal canal in the C4-C6 region (early discopathy), and an electromyography (EMG) examination of forearm muscles showed significant weakness in the wrist flexors.

She was immediately considered for surgery, and pain relief injections were proposed for both hands in case of pain and discomfort.

Phalen's Test (30-60 seconds in flexion) - no painful or neurological reactions.

Tinel's Test - no reactions.

Visually, there were no changes in the thumb muscles.

Clavitherapy - the entire stimulation process lasted 3 hours.

After the first session, the symptoms were completely relieved, and she experienced her first pain-free night in many years. The woman was very satisfied with the treatment form and its results.

carpal

4. Rwa kulszowa + dyskopatia L5/S1, L3/L4

mri

Dyskopatia od 5 lat z bólem kręgosłupa, okazjonalnymi objawami neurologicznymi w objawie rwy kulszowej, w historii epizody tzw. korzonków w odcinku L5/S1

 

Ograniczona ruchomość w kręgosłupie L - skłon w przód możliwy ok 30’, skłon w tył -niemożliwy, skłony w bok - brak bólu, klęk jednonóż - niemożliwy,  niemożliwy przeprost kręgosłupa

Całość trwała 14h - w trakcie pierwszych 3 h - doszło do wielokrotnego zasłabnięcia.

PO zakończeniu stymulacji - całkowite zniesienie ograniczeń ruchomości i bólu.

5. Mężczyzna 45 lat - pękające opuszki palców i kostki obu dłoni od wielu lat - detoksykacja

Po oczyszczeniu organizmu z metali ciężkich, metabolitów, oczyszczeniu tkanek mózgu  i wsparciu układu odpornościowego + delikatna suplementacja - skóra wróciła do normy.

4. Sciatica + L5/S1, L3/L4 Discopathy

Discopathy for 5 years with spine pain, occasional neurological symptoms in the form of sciatica, and a history of episodes of so-called nerve root pain in the L5/S1 segment.

Limited mobility in the lumbar spine - forward bending possible about 30 degrees, backward bending impossible, lateral bending - no pain, single-leg kneeling - impossible, spine hyperextension - impossible.

The entire session lasted 14 hours, during the first 3 hours, there were multiple instances of fainting.

After the stimulation ended - complete elimination of mobility restrictions and pain.

5. 45-year-old Man - Cracking fingertips and skin over the joints area for many years - Detoxification

 

After cleansing the body from heavy metals, metabolites, brain tissue purification, and immune system support, along with gentle supplementation - the skin returned to normal.

643

6. Astma - detoksykacja 

Mężczyzna 60 lat - od 30 lat astma oskrzelowa.

Detoksykacja z metali ciężkich, metabolitów, zmiana diety, odrobaczenie, wsparcie dla nerwu błędnego oraz lekka suplementacja - w ciągu 3 miesięcy temat został wyprowadzony

7. Pasożyty - dzieci oraz wsparcie układu odpornościowego

Temat pasożytów u dzieci bardzo szybko reaguje na detoksykację z metali oraz metabolitów oraz podstawowe zmiany w żywieniu przy wsparciu serca oraz ziół..

Dzieci są bardzo responsywne pod tym kątem - i temat zawsze kończy się sukcesem po 1 lub kilku kuracjach.

8. Zespól jelita drażliwego - detoksykacja

Temat bardzo częsty -jako zaburzenie nerwu błędnego, który może być zajęty różnymi toksynami np po ostrych infekcjach, lub też po zastałych dawnych infekcjach, a także  obciążenie toksyczne. U bardzo wielu osób nerw błędny reaguje bardzo intensywnie na gluten (nie jest to regułą), na gluten może także reagować intensywnie śluzówka jelit - dlatego już samo wyrzucenie glutenu z żywienia oraz oczyszczenie organizmu z pozostałości  po glutenie - powoduje poprawę stanu zdrowia.

Jeśli znajdują się w organizmie toksyny mikrobialne - wówczas może się okazać konieczne by włączyć preparat przeciwko konkretnym mikroorganizmom, przy wparciu nerwu błędnego.

Temat zespołu jelita drażliwego jest bardzo częsty i pięknie reaguje na pracę z detoksykacją.

9. Egzemy, atopowe zapalenia skóry - detoksykacja

Zaburzenia skórne to efekt wyrzucania toksyn z organizmu - dlatego metoda detoksykacji okazuje się tutaj zawsze niezbędna i niezwykle skuteczna.

10. Osłabienie organizmu, hipoglikemia, niedoczynność nadnerczy, senność,  hipoglikemia reaktywna - irydologia + badania krwi - suplementacja

Mężczyzna 37lay - napady senności, głodu, zmęczenia, złe samopoczucie.

Odpowiednia suplementacja przy wsparciu żywieniowym - konsekwencja, zaangażowanie oraz czas - odbudowuje organizm pod kątem dobrego samopoczucia, regeneracji, niedoborów - efekty odczuwalne w ciągu pierwszego tygodnia.

11...

6. Asthma - Detoxification

A 60-year-old man with bronchial asthma for the past 30 years.

Detoxification from heavy metals, metabolites, dietary changes, deworming, support for the vagus nerve, and light supplementation - within 3 months, significant progress was achieved.

 

7. Parasites in Children and Immune System Support

The issue of parasites in children responds very quickly to detoxification from metals and metabolites, along with basic dietary changes supported by heart and herbal support.

Children are highly responsive in this regard, and the issue always concludes successfully after 1 or several treatments.

 

8. Irritable Bowel Syndrome - Detoxification

A very common issue - seen as a dysfunction of the vagus nerve, which can be affected by various toxins, for example, after acute infections or even after chronic past infections, as well as toxic burdens. In many individuals, the vagus nerve reacts intensely to gluten (though not a rule), and the intestinal mucosa may also react intensely to gluten.

Therefore, eliminating gluten from the diet and detoxifying the body from gluten residues alone can improve health.

If there are microbial toxins in the body, it may be necessary to introduce a preparation against specific microorganisms, with support for the vagus nerve.

The issue of irritable bowel syndrome is very common and responds beautifully to detoxification.

 

9. Eczema, Atopic Dermatitis - Detoxification

Skin disorders are the result of expelling toxins from the body. Hence, detoxification methods are essential and highly effective in such cases.

 

10. Weakness, Hypoglycemia, Adrenal Insufficiency, Drowsiness, Reactive Hypoglycemia - Iridology + Blood Tests - Supplementation

A 37-year-old man experiencing episodes of drowsiness, hunger, fatigue, and overall discomfort.

Appropriate supplementation with nutritional support - consistency, commitment, and time - rebuilds the body in terms of well-being, regeneration, and nutrient deficiencies, with noticeable effects within the first week.

11.  

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page