top of page

Protokół Simpson / Simpson Protocol

'Hipnoza SP to proces, który łączy Klienta z Wyższym Umysłem i innymi połączeniami.

To nie hipnoza wykonuje tę pracę – to Wyższy Umysł Klienta i (nazwijmy to) jego Nadświadomość

Wyższy Umysł Klienta zna najlepszy sposób na osiągnięcie pożądanego przez Klienta rezultatu

Jesteśmy hipnotyzerem – co o tym wiemy?

Po prostu prowadzimy Klienta do znalezienia najlepszego, najbardziej odpowiedniego i korzystnego wyniku' Ines Simpson

Protokół Simpsona to proces, który pozwala Świadomemu Umysłowi klienta zrelaksować się i odsunąć na bok, tak aby Nadświadomość mogła swobodnie i całkowicie pracować – z korzyścią dla optymalnego rezultatu Klienta.

 

Eliminuje to świadomy umysł hipnotyzera i pozwala, aby własne zasoby mentalne klienta dokonały oceny i zmiany od wewnątrz.

Jest to znacznie czystszy sposób wprowadzenia dokładnych i prawidłowych zmian w konkretnym problemie u każdego klienta i jest skoncentrowany na kliencie, co daje mu siłę. ​ ​

SP to całkowicie holistyczne podejście do hipnozy, umożliwiające w trakcie sesji całkowitą zmianę i wynik dla klienta oraz dające mu emocjonalną i mentalną podstawę do dalszego rozwoju w życiu.

 

Protokół ten słynie również z całkowitego wykluczenia z procesu osądu hipnotyzerów – dzięki czemu „wyższy” umysł klienta może zapewnić klientowi najlepsze i optymalne rezultaty.

 

Hipnotyzer nie może wyrządzić żadnej krzywdy, ponieważ „wyższy” umysł Klienta całkowicie kieruje procesem.

Protokół Simpsona to kompletny, włączający proces, który może zająć się każdym problemem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym lub duchowym – ponieważ proces SP zajmuje się bezpośrednio najpotężniejszą częścią Wyższego Umysłu klienta, gdzie można uzyskać dostęp do każdego rozwiązania każdego problemu poprzez Klienta.

SP Hypnosis is the process that connects the Client to their Higher Mind and connections

It’s not Hypnosis that does the work – its the Client’s Higher Mind and (let’s call it) their Superconscious

The Client’s Higher Mind knows the best way to achieve  Clients desired outcome

We’re the hypnotist – what do we know?

We just lead the Client to find their best and most appropriate and beneficial outcome' Ines Simpson

The Simpson Protocol is a process that allows the client's Conscious Mind to relax and step aside so that the Superconscious Mind can work freely and completely - to the benefit of the client's optimal outcome.

 

This eliminates the hypnotist's conscious mind and allows the client's own mental resources to evaluate and change from within. It is a much cleaner way to make accurate and correct changes to the specific problem for each client and is client-centric, which is empowering. ​ ​ ​ ​

 

SP is a completely holistic approach to hypnosis, enabling complete change and results for the client during the session and giving them an emotional and mental basis for further development in life.

 

This protocol is also famous for completely excluding hypnotists from the judgment process - allowing the client's "higher" mind to provide the client with the best and optimal results.

 

The hypnotist cannot cause any harm because the client's "higher" mind completely directs the process. ​

 

The Simpson Protocol is a complete, inclusive process that can address any physical, mental, emotional or spiritual issue - because the SP process directly deals with the most powerful part of the client's Higher Mind, where any solution to any issue can be accessed through the client.

bottom of page